Regulamin

sklepu internetowego www.mellilla.pl

 

 

Regulamin sklepu internetowego www.mellilla.pl

 

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIE OGÓLNE

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

VI. DOSTAWA

VII. PŁATNOŚĆ

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX. REKLAMACJA

X. DANE OSOBOWE

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 2. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 3. KONTO KLIENTA – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie internetowym dla każdego Klienta, na którym może on składać Zamówienia (oraz w ramach której Usługobiorca ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi).
 4. LOGIN – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Usługobiorcy, podawany podczas procesu Rejestracji w Sklepie internetowym.
 5. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. PRODUKT – przez produkt rozumie się rzecz ruchomą dostępną w Sklepie internetowym, która stanowi przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy Mellilla dostępny pod adresem www.mellilla.pl  umożliwiający Klientowi sprzedaż i prezentację oferty produktowej, a Użytkownikowi przeglądanie i zakup produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 9. KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 10. REGULAMIN – Regulamin sklepu to zbiór norm i zasad, ujętych w jednym dokumencie i regulujących sposób dokonywania transakcji za pomocą niniejszej strony internetowej Sprzedającego.
 11. POLITYKA  PRYWATNOŚCI – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców (Kupujących) przez Administratora Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.mellilla.pl, www.mellilla.eu, dostępny pod adresem https://mellilla.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 12. SPRZEDAWCA (USŁUGODAWCA) – Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062.
 13. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 17. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 II. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego Mellilla dostępnego pod adresem internetowym www.mellilla.pl.
 2. Sklep internetowy Mellilla, działający pod adresem internetowym www.mellilla.pl,prowadzony jest przez Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062, e-mail: sklep@mellilla.pl,  tel. kom. 721-142-122 (Opłata za połączenia telefoniczne - jak za standardowe połączenie, wg cennika właściwego operatora).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest  Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062.
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej
  4. rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu www.mellilla.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk (https://mellilla.pl/pl/i/Regulamin/3).
 4. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są oryginalne, wyprodukowane w Polsce.

 

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym,
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym Mellilla.
  3. Formularz kontaktowy;
  4. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Klientów do Usług elektronicznych i Sklepu internetowego w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich,
  2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem internetowym.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Rejestracja możliwa jest po zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu. Rejestracja stanowi potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu oraz jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie wskazanych w niniejszym Regulaminie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 6. Usługa Newsletter – korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i następuje poprzez  zaznaczenie odpowiedniego okienka (Zapisz się do newslettera)  w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym wybranym przez siebie momencie po dokonaniu rejestracji (Newsletter -  Dołącz do świata mellilli). Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez odznaczenie pola na Koncie Klienta,  wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mellilla.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 7. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: email i hasło.
 8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (z chwilą dodania Produktu do koszyka).
 9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. Rozwiązanie tej umowy następuje na mocy oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie nie wymaga wskazania przyczyny rozwiązania umowy i składane jest drogą elektroniczną.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

 IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w stopce „Czas i koszty dostawy”https://mellilla.pl/Czas-i-koszty-dostawy.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać Rejestracji, o której mowa w III ust. 6, wybrać Produkt i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: email, imię, nazwisko, telefon, dane adresowe (ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj), opcjonalnie: inny adres wysyłki, Produkt, ilość Produktu, sposób dostawy „Dostawa, formę płatności „Płatność”.
 5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
 9. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej (Potwierdzenie zamówienia nr …) zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 2. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i widnieje tam jako „Wysyłka” w stronie internetowej w stopce „Czas i koszt dostawy” https://mellilla.pl/Czas-i-koszty-dostawy.Jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpłaty na koncie lub od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie do momentu wysyłki towaru. Moment, od którego liczony jest czas realizacji zależny jest od wybranej formy płatności:
  1. przelew tradycyjny: czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W zależności od banku, z którego wykonywany jest przelew, wpłata powinna do nas dotrzeć najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu wykonania przelewu;
  2. przelew natychmiastowy - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.: czas liczony jest od momentu przyjęcia płatności;
  3. płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze: czas realizacji liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika, który jest podany poniżej w Rozdziale VI Dostawa. Wszystkie informacje dotyczące czasu oczekiwania na zamówienie podane są dodatkowo w stopce na każdej stronie Serwisu w zakładce „Czas i koszty dostawy” https://mellilla.pl/Czas-i-koszty-dostawy.
 5. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 6. Dowód zakupu – faktura wystawiona przez Sprzedającego będzie wysłana do Kupującego w formie elektronicznej na adres e-mailowy za pośrednictwem którego realizowane jest zamówienie po wysłaniu przesyłki. Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu jedynie w formie elektronicznej na wskazany adres.

 

VI. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej zrealizowana będzie w ciągu następnego dnia roboczego od daty nadania przesyłki.
 2. Przesyłka zostanie nadana w ciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności w przypadku szybkich płatności bądź wyksięgowania się środków na koncie Kupującego, w przypadku przelewu tradycyjnego. Z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego działu.
 3. Różne terminy dostawy:
  1. W przypadku produktów o różnym terminie dostawy, towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  3.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami a – informację należy zawrzeć w formularzu, dodatkowe informacje „Uwagi do zamówienia”, w przypadku braku wspomnianej informacji – dostarczenie wszystkich Produktów nastąpi po skompletowaniu całego zamówienia.
  4. W przypadku wyboru dostarczenia Produktów częściami. Klient pokrywa każdorazowe koszty przesyłki.
 4. Sprzedawca realizuje przesyłki kurierskie za pośrednictwem: Geis (dotychczas KEX), UPS oraz DHL.
 5. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Wybierając dostawę za pośrednictwem paczkomatów InPost przesyłka zostanie doręczona następnego dnia roboczego do wybranego paczkomatu od dnia potwierdzenia płatności bądź zaksięgowania się środków na koncie w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego.
 7. Dokonując zamówienia z wyborem płatności przy odbiorze (pobranie) przesyłka nadawana jest w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia. Dostawa odbędzie się w ciągu następnego dnia roboczego.
 8. Klient podejmuje decyzję o formie dostawy w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Towar będzie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu zamówienia, jako adres wysyłki bądź do paczkomatu. Jeżeli adres wysyłki jest inny od adresu zamieszkania wskazanego w formularzu zamówienia należy wypełnić dodatkowe pole z adresem, pod który ma zostać wysłany towar.
 9. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane Kupującemu do wyboru przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru przewoźnika realizującego dostawę oraz formy płatności. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”  https://mellilla.pl/Czas-i-koszty-dostawy.
 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

 

VII. PŁATNOŚĆ

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Przedpłata przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego:

   68 1750 0012 0000 0000 3767 9984 Raiffeisen Bank Polska S.A.

    

   Dane do przelewu:

   MELLILLA S.C. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska

   ul. Barlickiego 26/28

   97-200 Tomaszów Mazowiecki

  2. Przelew natychmiastowy - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A
  3. Gotówka przy odbiorze kurierowi [pobranie].
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Klient nie dokonał płatności w tym terminie Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Faktura Proforma dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail w momencie złożenia zamówienia.
 6. Klienci wyrażają niniejszym akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 7. Informacje o płatnościach zawarte na stronie sklepu w zakładce „Formy płatności” https://mellilla.pl/pl/i/Formy-platnosci/10.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W tym celu należy wysłać w ww. terminie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres: Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 (wzór oświadczenia – wersja papierowa dołączona do każdego zamówienia).
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przy czym zwraca mu koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do klienta.
 4. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu. Należy to rozumieć w ten sposób, że konsumenta obciążają tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty wysyłki, zapakowania rzeczy.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przelewem na numer rachunku bankowego podanego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 

 

IX. REKLAMACJA

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przesyłając dokładnie wypełniony wzór formularza reklamacji na adres Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 (wzór formularza reklamacji – wersja papierowa formularza dołączona do każdego zamówienia).
  3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu na adres: Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 wraz z formularzem reklamacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b. oraz dowodem zakupu Produktu.
  4. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili jaj zgłoszenia przez Kupującego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail.
  6. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedającego:
  1. Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 [dalej: Mellilla] podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy Mellilla o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w jego funkcjonowaniu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowy pod adres sklep@mellilla.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego „KONTAKT”.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Mellilla zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

 

X. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system bluemedia.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A Blue Media Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sopocie przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; w zakresie świadczenia usług płatniczych Blue Media jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod nr IP17/2013.
 10. Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone są na każdej stronie Sklepu Mellilla w stopce, w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania edycji i zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich, jak: zmiany przepisów prawa, które pociągają za sobą konieczność dostosowania Regulaminu do obecnie panujących norm, zmiany sposobów płatności i dostaw dostępnych w sklepie internetowym lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie mogą w żaden sposób naruszać praw nabytych podczas jego akceptacji przez Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży (zamówienia będą realizowane zgodnie z Regulaminem z dniem jego zaakceptowania przez Kupującego).
  4. Jeśli zmiany w Regulaminie wprowadzają jakiekolwiek nowe opłaty bądź modyfikują dotychczasowe, Kupujący ma pełne prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem, których nie da się rozwiązać na drodze polubownej,  zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

[pobierz teraz - REGULAMIN]

 

[pobierz teraz - REGULAMIN - wersja aktualna]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl